iris cranio sacraal therapie        
 

contact

 

Ik werd opnieuw geboren toen mijn ziel en mijn lichaam
elkaar lief kregen en een huwelijk aangingen.
Kahlil Gibran

IRIS, Praktijk voor Cranio Sacraal Therapie

(2e etage, geen lift aanwezig)


Anja van Leeuwen
Laan van Eik en Duinen 144 A
2564 GW  Den Haag


De praktijk is goed bereikbaar met OV.
Tot 18.00 uur gratis parkeren voor de deur.


telefoon 070 32.34.696   (maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur)
Tijdens behandelingen kan ik niet opnemen. Spreek dan een boodschap in of stuur een e-mail.

Mail naar: info@iriscraniosacraal.nl

Klik hier: info@iriscaniosacraalInteressante link:
Peirsman Cranio Sacraal Academie
www.pcsa.nu


UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
•         zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
•         er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
•        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een    verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
•        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
•        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
•        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•       uw naam, adres en woonplaats
•       uw geboortedatum
•       de datum van de behandeling
•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling cranio sacraal therapie’
•       de kosten van het consult

KINDEREN TOT 16 jaar
Bij het behandelen van kinderen tot 16 jaar heb ik toestemming van beide ouders (of verzorgers/voogd) nodig. Voor kinderen tot 12 jaar dienen beide ouders toestemming te geven, ook als u gescheiden bent. Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar beslissen de ouders en het kind samen, terwijl het kind het laatste woord heeft. Deze toestemming geldt tot het moment dat deze wordt ingetrokken of tot het moment dat de behandeling wordt beëindigd.


KLACHT
Heeft u een klacht? Laat het mij weten, dan bespreken wij dit samen.
Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij de formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.
Daarnaast is de praktijk aangesloten bij een door de overheid erkende geschilleninstantie, Stichting Zorggeschil, en valt onder de onafhankelijke tuchtrechtspraak van het RBCZ.
Voor meer informatie kijkt u op de website van mijn beroepsvereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen.


 

E-mailen
Bellen